Kolejna porcja wiedzy przeznaczona jest dla tych, którzy wygrali przetarg na #BialeCertyfikaty zgłaszając przedsięwzięcia planowane.

Jeżeli Twoje przedsięwzięcie zostało w przetargu zgłoszone jako planowane to możliwe są dwa przypadki:

  1. w czasie 9 m-cy, które upłynęły od terminu składania ofert do rozstrzygnięcia przetargu Twoje przedsięwzięcie zmieniło swój status i jest już zrealizowane
  2. czekałeś z realizacją przedsięwzięcia do momentu ogłoszenia wyników przetargu i dopiero teraz przystąpisz do jego realizacji

PSPEE jest już zrealizowane

Najpierw przypadek 1 – przedsięwzięcie jest już zrealizowane. Procedurę określa  Art. 22 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2015 roku , który stanowi:

Art. 22.
1. Podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, lub podmiot przez niego upoważniony, który otrzymał świadectwo efektywności energetycznej, jest obowiązany po zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej do sporządzenia audytu efektywności energetycznej potwierdzającego oszczędność energii uzyskaną w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, w ilości określonej w deklaracji przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie jest wymagane wykonanie audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w związku z którym zadeklarowano osiągnięcie oszczędności energii w ilości nieprzekraczającej równowartości 100 toe średnio w ciągu roku.

3. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, i audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie mogą być wykonywane przez tę samą osobę dla tego samego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Do zawiadomienia należy dołączyć:
1) oświadczenie potwierdzające zgodność zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej z deklaracją przetargową;
2) audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy jest on wymagany.

5. Prezes URE informuje podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 3, o świadectwie efektywności energetycznej wydanym dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, realizowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, albo przez podmiot przez niego upoważniony, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

 


Często pojawia się problem, że podmiot który zrealizował przedsięwzięcie jeszcze nie wie czy otrzymał czy nie otrzymał świadectwa efektywności energetycznej, bo przetarg nie jest rozstrzygnięty. Naszym Klientom w takiej sytuacji polecamy by byli optymistami i działali tak, jakby przetarg wygrali, tj. w ciągu 30 dni od zakończenia PSPEE wykonali audyt końcowy i wysłali go wraz z zawiadomieniem o zakończeniu przedsięwzięcia i oświadczeniem o zgodności efektów z deklaracją przetargową do Prezesa URE.  Po ogłoszeniu wyników przetargu wypisują wniosek o wydanie świadectw efektywności energetycznej (o tym jak przygotować wniosek była porada 1) i wysyłają go do Prezesa URE wraz z pismem przewodnim, w którym powołają się na wcześniejszą korespondencję z URE lub nawet załączą jej kopię.

Co jednak, jeśli o wysłaniu zgłoszenia zapomnieliśmy? Nie pozostaje nic innego niż niezwłocznie zlecić przeprowadzenie audytu końcowego i wysłać zgłoszenie zakończenia przedsięwzięcia tak szybko jak się da. Uzasadnieniem w razie potrzeby może być powołanie się na fakt, że przedłużające się procedury przetargowe nie rozstrzygnęły wcześniej czy podmiot otrzymał świadectwo i jest zobowiązany do zgłaszania czegokolwiek w URE. W tym zakresie w ustawie jest luka, więc jest przestrzeń do interpretacji i uzasadnienia swojego zdania. Przy czym przekroczenie terminu 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu może już być uznane za zaniedbanie procedury, które pozbawi beneficjenta profitów z praw majątkowych, gdyż nie zostaną mu wydane.


Rozpoczynam PSPEE po ogłoszeniu wyników przetargu

Przypadek 2 – wygrałeś i rozpoczynasz realizację. Staraj się dotrzymać terminów realizacji określonych w karcie audytu i deklaracji przetargowej. Po zrealizowaniu, w ciągu 30 dni, wyślij zgłoszenie zakończenia PSPEE do Prezesa URE, załączając audyt efektywności energetycznej (jeśli oszczędności jest więcej niż 100 toe) i oświadczenie potwierdzające zgodność PSPEE z deklaracją przetargową. Razem z zawiadomieniem możesz wysłać wniosek o wydanie świadectwa (o tym jak przygotować taki wniosek była porada 1) .

 

Zawiadomienie i oświadczenie muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Przykłady takich dokumentów znajdziesz tutaj: zawiadomienie o zakończeniu PSPEE, oświadczenie o zgodności z deklaracją przetargową