Audyty efektywności energetycznej

Przeprowadzanie audytów energetycznych w zakładach przemysłowych jest obecnie najważniejszą częścią naszej oferty.
Z punktu widzenia klienta najczęstsze motywacje do przeprowadzenia audytu to eliminacja nieprawidłowości, przygotowanie dokumentacji do wniosku o uzyskanie świadectw efektywności energetycznej, a także przygotowanie inwestycji proefektywnościowych przeznaczonych do sfinansowania z różnych dostępnych programów pomocowych (m.in. ze środków NFOŚiGW). Audyty są także niezbędnym elementem wdrażania SZE – systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Teraz jest duże zainteresowanie audytami energetycznymi, ale wynika ono z nałożonego ustawą o efektywności energetycznej obowiązku. Skutkuje to niestety tym, że nawet jeśli w audycie wskazane są atrakcyjne środki poprawy efektywności energetycznej to wielu Klientów nie zamierza zawracać sobie nimi głowy gdyż liczy się tylko spełnienie obowiązku możliwie najmniejszym kosztem.

W zależności od celu realizacji audytu energetycznego, może on obejmować różny zakres i mieć różny stopień szczegółowości. Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją Klienta pomagamy dokonać optymalnego wyboru zakresu zorientowanego na potencjalne korzyści w stosunku do kosztu doradztwa. Upraszczając można dokonać takiej klasyfikacji oferty audytowej:

#przeglądy energetyczne    | #obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw |    #kompleksowe audyty efektywności energetycznej


Identyfikujemy i rekomendujemy działania na rzecz bardziej racjonalnego korzystania z energii. Dzięki temu dbamy zarówno o Państwa portfel jak i o stan środowiska. Wskazujemy jak to co wydaje się wystarczająco dobre można uczynić jeszcze lepszym.


Doradztwo i analizy techniczno-ekonomiczne

Oferujemy szeroki wachlarz usług doradczych dotyczących gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa. Obejmować one mogą w szczególności konsulting związany z wdrażaniem systemu zarządzania energią, zaprojektowanie jego zakresu i niezbędnych danych wsadowych. W ramach doradztwa oferujemy także opracowanie ekspertyz, studiów przedprojektowych, studiów wykonalności lub celowości, koncepcji, biznesplanów itp. analiz o charakterze techniczno-ekonomicznym z obszaru energetyki. Adresatami tej części oferty są przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające lub planujące inwestycje we własne źródła wytwórcze (ciepła, energii elektrycznej) oraz jednostki samorządowe i instytucje publiczne. Najczęściej zamawianymi opracowaniami są:

 • studium celowości
 • studium wykonalności
 • koncepcja programowo-przestrzenna
 • weryfikacja założeń/opracować/projektów
 • analiza ryzyka

Szkolenia i warsztaty

Potencjalnie możemy przygotować i przeprowadzić dedykowane branżowe szkolenia dotyczące efektywności energetycznej i zagadnień pokrewnych. Obejmują one np. interpretację przepisów ustawy o efektywności energetycznej, obowiązki audytowe, system białych certyfikatów, system zarządzania energią w firmie, dobre praktyki w zakresie gospodarki energetycznej itp.. Szkolenia mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty – szkolenia programowalne dla konkretnego Zleceniodawcy. Typowe obszary szkoleniowe to:

 • Świadectwa efektywności energetycznej – zagadnienia praktyczne
 • Efektywność energetyczna na co dzień
 • Regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej
 • Finansowanie poprawy efektywności energetycznej
 • Audyty energetyczne w praktyce
 • Pomiar i weryfikacja oszczędności energii oszacowanej w audycie
 • Warsztaty dla służb utrzymania ruchu (dedykowane – zamknięte)