Audyt energetyczny jest narzędziem analitycznym w procesie racjonalizacji gospodarki energetycznej (zarządzania energią).

Standardowy audyt energetyczny, niezależnie od programu w ramach którego jest realizowany (np. audyt efektywności energetycznej zgodny z ustawą z 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej lub w programie Efektywne Wykorzystanie Energii NFOŚiGW, niezależne projekty przedsiębiorstw), obejmuje zawsze te same komponenty:

  1. identyfikację stanu istniejącego, albo używając terminologii Protokołu IPMVP- ustalenie stanu bazowego,
  2. ocenę potencjału oszczędności energii
  3. wskazanie środków racjonalizacji – zmniejszenia zużycia energii czyli zwiększenia efektywności energetycznej
  4. ocenę ekonomiczną przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

Identyfikacja stanu istniejącego jest elementem podstawowym – od niej zresztą pochodzi określenie „audyt”. Identyfikacja pozwala zapoznać się audytorowi z obiektem oraz umożliwia ilościowe określenie stanu odniesienia. Warto tu zauważyć, że stan ten powinien być znanym Właścicielowi-Zleceniodawcy, co nie wyklucza, że audytor ujrzy badany obiekt z innej perspektywy. Prawidłowa identyfikacja jest warunkiem weryfikowalności efektu –  inny, niezależny audytor wychodząc od tego samego stanu odniesienia powinien wyprowadzić zbliżone wnioski (takie same możliwe są tylko w teorii i w literaturze). Narzędzia stosowane przez audytorów na tym etapie to: wizja lokalna, rozmowy z pracownikami, analiza dokumentacji technicznej, ruchowej oraz analiza pomiarowa. Ta ostatnia może być oparta o pomiary eksploatacyjne przedsiębiorstwa lub o własne pomiary obiektowe audytora.

Ocena potencjału to część analityczno-obliczeniowa. Ocena potencjału oszczędności przeprowadzana jest w stosunku do poziomu odniesienia ustalonego podczas identyfikacji. Etap ten zwykle realizowany jest w „zaciszu” biura audytora, w trakcie prac audytor wykorzystuje swoją wiedzę i narzędzia obliczeniowe.

Etap trzeci – wskazanie środków racjonalizacji.  W etapie drugim i trzecim audytor może rozwinąć skrzydła wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i kreatywność. Proponowane rozwiązania muszą być wiarygodne ale od szerokości horyzontów audytora zależy czy ograniczy się on do typowych zabiegów modernizacyjnych, czy też podejdzie do tematu bardziej kompleksowo przeszukując innowacje i state of the art rozwiązań przemysłowych.  To zawartość tej części opracowania znacząco różni się w zależności od zespołu realizującego zadanie i stanowi to istotną trudność w porównywaniu ofert na wykonanie audytu przez różnych wykonawców.

Ocena ekonomiczna zaproponowanych przedsięwzięć to etap, który wymaga przede wszystkim zdolności do właściwej oceny nakładów finansowych – oszczędności zwykle określone są w etapie poprzednim.


KE SYNERGIA oferuje przeprowadzenie profesjonalnych, kompleksowych audytów energetycznych w zakresie dostosowanym do Państwa potrzeb. Wypróbuj nasz zespół. Zapraszamy do współpracy!


 

Nowe wymagania wobec audytów energetycznych

Dyrektywa 2012/27/UE (Dyrektywa EED) nakłada na wszystkie przedsiębiorstwa europejskie niebędące MŚP obowiązek okresowego wykonywania audytów energetycznych. Audyt taki musi być przeprowadzany co 4 lata, a pierwszy nie później niż do 5 grudnia 2015 roku. Według zapisów Dyrektywy EED audyty energetyczne powinny docelowo spełniać następujące kryteria minimalne:

  • podstawą audytów są aktualne, mierzone, możliwe do zidentyfikowania dane operacyjne dotyczące zużycia energii i (w odniesieniu do elektryczności) profili obciążenia;
  • audyty zawierają szczegółowy przegląd profilu zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, operacjach lub instalacjach przemysłowych, w tym w transporcie;
  • audyty opierają się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia (life-cycle cost analysis – LCCA), a nie na prostym okresie zwrotu nakładów (Simple Payback Periods – SPP), tak aby uwzględnić oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta;
  • analizy są proporcjonalne i wystarczająco reprezentatywne, aby pozwolić na nakreślenie rzetelnego obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej oraz wiarygodne określenie istotnych możliwości poprawy.

Audyty energetyczne umożliwiają przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych środków, tak aby dostarczyć klarownych informacji o potencjalnych oszczędnościach.
Dane stosowane w audytach energetycznych są przechowywane do celów analizy historycznej i kontroli wyników.