Przepisy i wymagania

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016r. transponując do krajowej legislacji zapisy Dyrektywy 2012/27/UE nakłada na wszystkie przedsiębiorstwa niebędące MŚP obowiązek okresowego wykonywania audytów energetycznych. Audyt taki musi być przeprowadzany co 4 lata, a pierwszy nie później niż do  30 września 2017, tj 12 m-cy od daty wejścia w życie ustawy (wg Dyrektywy EED miał to być termin 5 grudnia 2015 roku). Audyty te powinny docelowo spełniać następujące kryteria minimalne:

  • podstawą audytów są aktualne, mierzone, możliwe do zidentyfikowania dane operacyjne dotyczące zużycia energii i (w odniesieniu do elektryczności) profili obciążenia;
  • audyty zawierają szczegółowy przegląd profilu zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, operacjach lub instalacjach przemysłowych, w tym w transporcie;
  • audyty opierają się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia (life-cycle cost analysis – LCCA), a nie na prostym okresie zwrotu nakładów (Simple Payback Periods – SPP), tak aby uwzględnić oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta;
  • analizy są proporcjonalne i wystarczająco reprezentatywne, aby pozwolić na nakreślenie rzetelnego obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej oraz wiarygodne określenie istotnych możliwości poprawy.

Audyty energetyczne umożliwiają przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych środków, tak aby dostarczyć klarownych informacji o potencjalnych oszczędnościach.
Dane stosowane w audytach energetycznych są przechowywane do celów analizy historycznej i kontroli wyników.

W sprawie tego nowego obowiązku Prezes URE opublikował Informację nr 46/2016, w której wyjaśnia stan prawny i najważniejsze warunki, które musi spełnić przedsiębiorca by wypełnić obowiązek.

Po przeprowadzonym audycie, w terminie 30 dni, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane powiadomić Prezesa URE o zrealizowaniu obowiązku oraz przesyła zagregowane dane o zidentyfikowanym potencjale oszczędności energii i nakładach inwestycyjnych koniecznych, aby ten potencjał wykorzystać. Przykład lub wzór takiego zawiadomienia został opublikowany na stronach URE.

Audyt obowiązkowy wg KE SYNERGIA

Analizując przepisy widzimy, że tzw. audyt obowiązkowy w wariancie minimalnym (a o taki często pytają przedsiębiorcy) jest czymś więcej niż audyt przeglądowy walk-through, ale nie jest także audytem kompleksowym (choć takim być może na życzenie Klienta).  Zależnie od stopnia komplikacji procesów produkcyjnych oraz dostępności danych technicznych i eksploatacyjnych audyt taki w naszym wykonaniu trwa zazwyczaj około dwóch miesięcy.

 


KE SYNERGIA oferuje przeprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapraszamy do współpracy!


 

Post scriptum

Zbliżający się deadline wypełnienia obowiązku (30/09/2017) spowodował dużą falę zainteresowania audytami na rynku. W związku z licznymi zapytaniami z różnych rejonów Polski, w których dominującymi obiektami poddawanymi audytowi miały być budynki informujemy, że audytorów „budynkowych” łatwo znaleźć lokalnie, w każdym z rejonów Polski. KE SYNERGIA preferuje przypadki, w których udział technologii w gospodarce energetycznej jest dominujący, przypadki mniej typowe i bardziej wymagające. Przeprowadzamy audyty, aby znaleźć możliwości oszczędności, a nie tylko by wypełnić kolejny narzucony przepisami obowiązek.

Prezes URE podał dane o ilości przeprowadzonych audytów obowiązkowych – piszemy o tym w tym poście.