Szybki kontakt:

+48-517 468 250

Biuro:

ul. Kościuszki 54, pok.31144-200 Rybnik

Audyty energetyczne

Ocena stanu istniejącego, wyznaczenie potencjału poprawy efektywności energetycznej oraz analiza techniczno-ekonomiczna możliwych modernizacji to elementy każdego audytu energetycznego. To, czym audyty mogą się różnić to przede wszystkim zakres, poziom szczegółowości, metodologia i cel przeprowadzenia analizy...

Obowiązkowy audyt energetyczny dużych przedsiębiorstw

Zgodnie z przepisami ustawy tego typu audyt energetyczny każde duże przedsiębiorstwo musi przeprowadzać nie rzadziej niż raz na cztery lata. Za nieprzeprowadzenie audytu w terminie Prezes URE może nałożyć wysokie kary pieniężne. Audyt ma charakter kompleksowy - powinien objąć swoim zakresem co najmniej 95% zużywanej przez Podmiot energii finalnej

Przegląd energetyczny

Zwany także audytem walk through lub audytem uproszczonym - to ogólna, szacunkowa ocena gospodarki energetycznej wykonywana głównie w oparciu o wizję lokalną obiektu i dokumenty rozliczeniowe za poszczególne nośniki energii.
Audyt uproszczony pozwala zidentyfikować obszary, które rokują największy potencjał poprawy efektywności energetycznej w zakładzie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy lub eksploatacji maszyn i urządzeń.

Audyt energetyczny budynków

Przeprowadzany zgodnie z metodologią zawartą w rozporządzeniu do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w oparciu o wizje lokalne oraz dokumentację techniczną budynku (inwentaryzację budowalną).

Audyt efektywności energetycznej

Wykonywany w celu wnioskowania o białe certyfikaty lub potwierdzenia uzyskanych oszczędności w wyniku modernizacji, na którą Prezes URE przyznał świadectwa efektywności energetycznej

obsługujemy kompleksowo

Wiedza i doświadczenie praktyczne związane z korzystaniem z krajowego systemu wsparcia efektywności energetycznej jest słabo rozpowszechniona. My jesteśmy kompetentnym partnerem w tym obszarze

Czy wiesz, że białe certyfikaty Ci sie należą jeśli modernizacja przyniesie średnioroczne oszczędności przekraczajace 10 toe (116 MWh | 420 GJ) energii finalnej? Jednak, aby je otrzymać musisz wnioskować o nie przed rozpocząciem modernizacji - na etapie jej planowania. Aby o nie wnioskować musisz przeprowadzić audyt efektywności energetycznej zgodny z wytycznymi rozporządzenia audytowego. Pomagamy na każdym etapie procedury. Co więcej, jeśli planujesz przedsięwzięcie prooszczędnościowe a nie chcesz sam się angażować w biurokratyczną zabawę, wtedy możemy wystąpić w charakterze podmiotu upoważnionego i rozliczyć się z Tobą po sprzedaży świadectw efektywności energetycznej uzyskanych akonto Twojego przedsięwzięcia. Zapraszamy do współpracy

Więcej informacji znajdziesz na blogu o białych certyfikatach

READ MORE

Co po audycie energetycznym?

Sam audyt nie przynosi żadnych oszczędności. Oszczędności przynoszą wdrożenia wskazane w audycie. Czasami sa to bezinwestycyjne lub niskonakładowe działania, czasami wymagany jest kapitał w celu przeprowadzenia bardziej skomplikowanej modernizacji. Często w trkacie audytu okazuje się, że dane eksploatacyjne w interesującym z punktu widzenia poprawy efektywności energetycznej obszarze są niepewne i konieczne jest prowadzenie obserwacji lub pomiarów, aby założenia projektowe dla inwestycji były jednoznaczne. Jeżeli tylko zechcesz to pomagamy Ci dalej
Aby utrzymać efekt oszczędności na dłużej zachęcamy do wprowadzenia zarządzania energią.

Audyt vs. optymalizacja kosztów energii

Sprzedawcy energii często oferują mini-audyty polegające wyłącznie na optymalizacji kosztowej (księgowej) gospodarki energetycznej - dostosowanie mocy zamówionej, kompensacja energii biernej i zmiana sprzedawcy energii. Audyt energetyczny daje znacznie więcej - rozpoczyna od poszukiwania możliwości zmniejszenia zużycia nośników energii, a dopiero później koncentruje się na kosztach energii. Rozumiemy, że w biznesie chodzi o pieniądze, i my proponujemy pewniejszą drogę osiągnięcia oszczędności. Dlatego rzetelny audyt energetyczny jest droższy od optymalizacji księgowej.