Szybki kontakt:

+48-517468250

Biuro:

ul. T.Kościuszki 54 pok.30144-200 Rybnik

Blog o efektywności energetycznej

Pilnujmy terminów zgłoszenia wypełnienia obowiązku audytowego

Za kilka dni, tj. 31 października 2016, upływa przewidziany w #UstawaOEfektywnościEnergetycznej termin zgłoszenia Prezesowi URE zrealizowania obowiązkowego audytu energetycznego, jeśli Przedsiębiorstwo wykonało taki audyt w okresie od 5 grudnia 2012 do dnia wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 października 2016. Sprawa dotyczy tych Przedsiębiorstw, które np. skorzystały z programu Efektywne Wykorzystanie Energii (część 1) NFOŚiGW w okresie kwalifikowalności lub, które działając w oparciu o wymogi Dyrektywy EED wykonały obowiązkowy audyt przed 5 grudnia 2014 lub nie czekając do października zleciły wykonanie audytu zaraz po uchwaleniu przepisów przez Parlament.

Warto także przypomnieć, że przeprowadzając obowiązkowy audyt po 1 października 2016 Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić Prezesa URE o jego przeprowadzeniu w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia.

Zaniedbania zagrożone są przewidzianymi w ustawie karami pieniężnymi nakładanymi przez Prezesa URE na Przedsiębiorcę

Szczegóły w Art 51 oraz Art 38 Ustawy O Efektywności Energetycznej


Art. 51. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 36 ust. 1, po raz pierwszy przeprowadzi audyt energetyczny przedsiębiorstwa w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzony przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż przed dniem 5 grudnia 2012 r., i spełniający wymagania, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, uznaje się za audyt energetyczny w rozumieniu art. 36 ust. 1. O przeprowadzeniu takiego audytu przedsiębiorstwo zawiadamia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 38. 1. Przedsiębiorca:
1) o którym mowa w art. 36 ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa,
2) o którym mowa w art. 36 ust. 2, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w ramach systemu, o którym mowa w art. 36 ust. 2
– w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia; do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


źródło: ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. 2016 poz.831